Informace
13.05.2011  
Veřejnoprávní smlouva č. 26/2010/OS/P uzavřená mezi obcí Vrbno nad Lesy a městem Louny

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Vrbno nad Lesy č. 12/2011 ze 14.4.2011 a usnesení 116. schůze Rady města Louny, ze dne 10.11.2010, č.4 uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu.

ČL.I

1. Obec Vrbno nad Lesy zastoupená starostkou obce paní Monikou Tichou 440 01 Vrbno nad Lesy 26, kraj Ústecký příslušná do správního obvodu obce s rozšířenou působností Louny
a
2. Město Louny zastoupené starostou obce panem Ing. janem Kernerem Mírové náměstí 35, 440 23 Louny příslušné do správního obvodu obce s rozšířenou působností Louny

ČL.II

Smluvní rozsah výkonu přenesené působnosti

Podle § 63, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, bude město Louny vykonávat namísto obce Vrbno nad Lesy v jejím správním obvodu následující přenesenou působnost:

veškeré přestupky, k jejichž projednání je příslušná obec Vrbno nad Lesy /příslušnost podle § 53, odst. 1 a § 55 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů/

Na základě této smlouvy bude Městský úřad Louny místně příslušným správním orgánem v řízení pro správní obvod obce Vrbno nad Lesy ve věci projednávání přestupků.

ČL.III

Úhrada nákladů

Za výkon předmětu smlouvy v určeném rozsahu uhradí obec Vrbno nad Lesy ze svého rozpočtu městu Louny na jeho účet č. 1020793399/0800 náklady spojené s výkonem ve výši Kč 500 za každý projednaný přestupek. Náklady spojené s výkonem budou městem Louny čtvrtletně fakturovány obci Vrbno nad Lesy podle počtu projednaných přestupků.

Správní poplatky vybírané Městským úřadem Louny/popřípadě komisí k projednávání přestupků/ při plnění této smlouvy jsou příjmem rozpočtu města Louny. Výnos pokut uložených Městským úřadem Louny /popřípadě komisí k projednávání přestupků/ při plnění této smlouvy je příjmem rozpočtu města Louny.

ČL. IV

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, kterázačíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď musí být učiněna písemně.

V souladu s ustanovením § 66c, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů je tato smlouva uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením této smlouvy nabude právní moci.

ČL.V

Společná ustanovení

Smluvní strany zveřejní tuto veřejnosprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých úřadů nejméně po dobu 15 dnů a zašlou ji Krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje.

Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých úřadů informavi o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

Tato smlouva se vahotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží obec Vrbno nad Lesy, jeden stejnopis obdrží město Louny a jeden stejnopis veřejnoprávní smlouvy s přílohou obdrží Krajský úřad Ústeckého kraje spolu o souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

Přílohu k této smlouvě tvoří usnesení Zastupitelstva obce vrbno nad Lesy a usnesení Rady města Louny o souhlasu s uzavřením této smlouvy a pravomocné rozhodnutí příslušného krajského úřadu o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.


V Lounech dne: 20.4.2011

zpět