Informace
05.01.2011  
Vážení, v rámci integrace správy vodních toků v České republice dochází s účinností k 1.1.2011 ke změně v oblasti výkonu správy drobných vodních toků, jejichž správu vykonává dosud Zemědělská vodohospodářská správa, jako organizační složka státu. Správu těchto drobných vodních toků budou od 1.1.2011 nadále vykonávat státní podniky Povodí a státní podnik Lesy České republiky, podle své územní působnosti. Zemědělská vodohospodářská správa v podobě tzv. "zbytkové organizace s omezeným předměrem činnosti a s omezenou majetkovou skladbou bude nadále vykonávat zejména správu hlavních odvodňovacích zařízení a provoz souvisejících čerpacích stanic. Správu drobných vodních toků na území České republiky, jejichž správcem ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů( vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů je dosud Zemědělská vodohospodářská správa, budou tedy s účinností k 1.1.2011 vykonávat státní podnik Povodí Vltavy a státní podnik Lesy České republiky, v souladu s ustanovením § 48 odst. 2 vodního zákona na základě určení správcem těchto drobných vodních toků Minusterstva zemědělství České republiky. I nformace o této změně bude zveřejněna v polovině měsíce prosince rovněž na internetových stránkách státních podniků Povodí, Lesů ČR a Ministerstva zemědělství www.eagri.cz. Veškeré další informace spojené s výše uvedenou změnou správy drobných vodních toků lze získat na adrese: MZe, Těšnov 17, Praha 1, Odbor zakladatelské činnosti.

zpět